Image

«Лінгвостилістичні особливості сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі».

Навчальний заклад: Роменський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Автор: Нехань Анастасія Валеріївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Англійська мова

Область: Сумська

Опис:

Мета дослідження полягає у встановленні лінгвостилістичних характеристик сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі через аналіз стилістичних виразних засобів та прийомів на фонетичному, лексичному, синтаксичному та семасіологічному стилістичному рівнях. Зміст: у науково-дослідницькій роботі висвітлено теоретичні засади дослідження лінгвостилістичних особливостей сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі та схарактеризовано систему різнорівневих стилістичних виразних засобів та прийомів притаманних цьому типу дискурсу Висновок: У науково-дослідницькій роботі здійснено характеристику типологічних особливостей сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі за такою схемою: типові учасники; хронотоп; цілі; цінності; теми; структурні компоненти; дискурсивні формули; функціональні особливості. Повідомлення сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі мають прагматичну спрямованість і від вдалого вибору стилістичних засобів залежить ефективність його впливу. На фонетичному рівні для сучасного англомовного соціально-рекламного дискурсу протидії булінгу в шкільному середовищі характерними є такі стилістичні прийоми: рима, алітерація, асонанс та звукові наслідування. Лексичні стилістичні виразні засоби представлені лексичними повторами, неологізмами, антонімами, синонімами, полісемантами. Притаманними для цього типу дискурсу є такі синтаксичні стилістичні виразні засоби як повтор, еліпсис, інверсія; а також синтаксичні стилістичні прийоми: анафора, паралелізм, риторичне питання. Семасіологічні стилістичні виразні засоби представлені метафорами, епітетами, метонімією, перифразом, гіперболою, а серед стилістичних прийомів на семасіологічному стилістичному рівні виділено антитезу, порівняння, каламбур (гру слів).