Image

Вставлені конструкції в романі «Століття Якова» В. Лиса: комунікативно-прагматичний аспект

Навчальний заклад: Обласний науковий ліцей в м. Рівне Рівненської обласної ради

Автор: Кудра Анастасія Андріївна

Відділення: Мовознавство

Секція: Українська мова

Область: Рівненська

Опис:

Головною методологічною настановою лінгвістичних досліджень початку XXІ століття став антропоцентризм, адже увага дослідників змістилася з проблеми «як влаштована мова» на проблему «як функціює мова». Це активізувало дослідження в галузі лінгвопрагматики, проблемне поле якої зумовило формування нового підходу до вивчення мови – комунікативно-прагматичного, який передбачає аналіз мовних одиниць з урахуванням складників конкретної комунікативної ситуації з метою досягнення відповідного прагматичного результату. Речення є основною синтаксичною одиницею, за допомогою якої мовна особистість вступає в акти комунікації, в мовленні ж воно реалізується як конкретне висловлювання, що є його дзеркальною проєкцією. У структурі речення можуть бути як обов’язкові, так і факультативні елементи. Але останні часто є досить вагомими саме на комунікативно-прагматичному рівні, зокрема вставлені конструкції – синтаксичні одиниці, які є результатом суб’єктивного доповнення інформативного поля висловлювання, що спроможні виконувати такі функції, як доповнення й уточнення змісту висловленого, вираження ставлення автора до вчинків героїв, деталізація місця й часу подій, створення мовленнєвого колориту мешканців с. Загорєни, імітація розмовно-побутового характеру мовлення героїв та створення ефекту його переповідності й невимушеності.